Image by Marcus Wallis
 

OBECNÉ INFORMACE

Nabízíme přírodní formu předškolního vzdělávání pro maximálně 16 dětí ve věku od 3 do 7 let, jak v českém, tak v anglickém jazyce, rádi proto přivítáme i anglicky mluvící děti.

Lesní klub je možné navštěvovat 5, 3 nebo 2 dny v týdnu vždy od 8:00 do 16:00, dle preferencí rodičů. Zápisy do našeho lesního klubu probíhají elektronicky a následně formou přátelského setkání s rodiči. Neprobíhá žádné speciální výběrové řízení ani zkoušení dětí. Náš školní rok začíná standardně v září a zápisy probíhají od května. Děti mohou být do klubu přijímány i během roku podle aktuální kapacity klubu.

Zastáváme individuální přístup a ve všem se snažíme vyjít vstříc. Proto se prosím na nás neváhejte obrátit s jakýmkoliv dotazem. Budeme rádi, když vám budeme moct pomoci.

Image by Tegan Mierle
 

CENÍK

Lesní klub Modřinka je provozován spolkem Lesní klub Modřinka z.s. a není zapsán v rejstříku mateřských škol MŠMT. Na chod lesního klubu nezískáváme žádnou finanční podporu od státu. Z toho důvodu vybíráme od rodičů příspěvky na provoz.

V celkové ceně je zahrnuta strava v podobě oběda (70 Kč na den), celodenní možnost konzumace čerstvé ovoce a zeleniny, pitná voda a veškerý materiál pro tvoření a zábavu. Z vybraných příspěvků hradíme odměny průvodcům, provozní náklady lesního klubu, měsíční splátky za pořízení jurty a výbavu lesního klubu, program a výše zmíněnou stravu.

 

Platbu za následující kalendářní měsíc rodiče hradí na číslo účtu 2301964136/2010 nejpozději ke 20. dni předchozího měsíce. Faktura má splatnost 7 dní ode dne vystavení. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a měsíc, ke kterému se daný příspěvek vztahuje.

 

V případě sourozenců lze využít sourozeneckou slevu 10 procent.

 

Nepřítomnost dítěte: Pokud to jen trochu půjde, tak vás moc prosíme, abyste své dítě omluvili do 12:00h předešlého dne. V případě nepřítomnosti dítěte je možné si zameškaný den docházky nahradit dnem jiným. Náhrada je možná po předchozí domluvě a při volné kapacitě v daný den. Náhradu je možné vybrat do 60 dnů od nepřítomnosti.

 

Nevybrané náhrady:  Pokud kvůli plné kapacitě klubu nedojde k výběru náhrad, bude možné na konci školního roku požádat o vrácení příspěvků v maximální výši 50 %  měsíční částky v případě celoroční docházky. V případe kratší docházky bude maximální vrácená částka pokrácena.

 

Absence z vážných zdravotních důvodů: V případě zameškání docházky kvůli vážným zdravotním důvodům potvrzených od lékaře, vrácení školkovného řešíme individuálně v závislosti na situaci.

 

Ukončení docházky: Prosíme vás o hlášení předčasného ukončení docházky minimálně 2 měsíce dopředu. V případě kratší výpovědi budeme nuceni, z důvodu zachování chodu a programu klubu, požadovat placení příspěvků v plné výši pro tuto výpovědní lhůtu.

 

Vratná záloha: Před nástupem dítěte do Modřinky vybíráme vratnou zálohu ve výši 3500 Kč. Celá záloha se vrací při ukončení docházky ve smluveném termínu. Pokud bude docházka ukončena v průběhu roku, záloha se nevrací. Pokud se rozhodnete přejít během roku z docházky 5 dní v týdnu na docházku 3 nebo 2 dny v týdnu, ze zálohy se uhradí jednorázový rozdíl ceny, který při přechodu vznikne. Zálohu vracíme ve vyúčtování posledního měsíce docházky dítěte. Propadlou zálohu použijeme k vyrovnání deficitu v rozpočtu, který by případným předčasným ukončením docházky vznikl. Umožní nám to zachovat naše finanční plány na celý rok.

 

Z našich webových stránek snadno zjistíte, že základním stavebním kamenem pro nás je komunikace. Tak se nebojte s námi o všem mluvit. Ke každému problému přistupujeme individuálně a každý problém se dá řešit. My tu jsme pro Vás a vždy se budeme snažit najít takové řešení, které bude vyhovovat všem.

Image by Cam James
 

PŘIHLÁŠKY

V budoucnosti na tomto místě bude dostupná elektronická přihláška.

 

V současné době mohou zájemci o náš lesní klub své děti přihlašovat na naší e-mailové adrese nela@lkmodrinka.cz

Image by Harry Dona
 

STRAVOVÁNÍ

Stejně tak jako pro svoje, tak i pro vaše děti chceme zajistit kvalitní a vyváženou stravu. Děti si k nám do lesního klubu nosí svou dopolední a odpolední svačinku, spolu s lahví svého oblíbeného pití.

 

Obědy pro vaše děti nám zajišťuje společnost Bionea, která nabízí jak konvenční, tak biostravu. Cena konvenční stravy je 65–70 Kč za jeden oběd a cena biostravy je 80-85 Kč. Rádi bychom se domluvili s rodiči, kterou stravu by pro své děti preferovali. Strava musí být pro všechny děti jednotná a její cena je zahrnuta v ceně příspěvků. Společně se společností Bionea není problém zajistit speciální menu pro děti s různými potravinovými intolerancemi.

Po celý den budou mít vaše děti k dispozici pitnou vodu, ovoce a zeleninu.

Image by Jon Tyson
 

PEDAGOGICKÁ KONCEPCE

Respektovat a být respektován

 

Záleží nám na tom, aby děti uměly být sami sebou, aby znaly svou hodnotu, aby byly respektovány a uměly respektovat druhé. Nesouhlasíme s mocenskými vztahy mezi lidmi, a proto jsme se rozhodli jít cestou respektující výchovy. V respektující výchově bereme ohledy a dbáme na individualitu a potřeby dítěte, na jeho odlišnosti a v neposlední řadě na jeho důstojnost. I v respektující výchově máme jako dospělý řadu odpovědností a věcí, o kterých rozhodujeme s ohledem na mentální vyspělost dítěte, ale nikdy by náš způsob, jakým rozhodujeme, neměl zapomínat a potlačovat jeho potřeby a důstojnost.

 

Naším cílem je nejen dětem dát jistotu, že je vnímáme, nasloucháme jim a respektujeme je, ale také vytvořit prostředí, které jim ukáže jejich hodnotu. Prostředí, kde děti mohou být samy sebou. Podporujeme a rozvíjíme jejich touhy a nadání. Pedagogická koncepce Respektovat a být respektován kombinuje respektující přístup a způsoby stanovení hranic, které děti také potřebují. Morální hodnoty se opírají o vnitřní přesvědčení a výsledkem je, že děti nad svým chováním přemýšlejí i v momentě, kdy na blízku není žádná kontrola. To vše s láskou, úctou a respektem.

 

Přírodní pedagogika

 

Velmi blízká je nám také přírodní pedagogika inspirovaná průvodcem přírodou a environmentálním pedagogem Rudolfem Hettichem. Nechceme děti zahltit informacemi o klimatických změnách a jiných přírodních problémech současné doby. Chceme jim přírodu představit jako přirozené prostředí. Chceme rozvíjet, podporovat a chránit jejich otevřenost a citlivost k přírodě, stejně tak jako jejich hravost a spontaneitu. Souzníme s názorem pana Hetticha, že pro hry a pobyt v přírodě potřebujeme jen minimum věcí. Celým svým tělem a myslí vnímáme přírodu a dáváme dětem prostor ji pomocí vlastních her prozkoumat. Příroda je naším domovem.

 

Prvky Montessori pedagogiky

 

Rozhodli jsme se také pro zařazení prvků Montessori pedagogiky. Ne však ve smyslu drahých hraček a pomůcek, které ve svém názvu nesou slůvko Montessori, ale ve smyslu naplnění základních principů a myšlenek tohoto alternativního pedagogického směru. Těmi je podpora spontánní činnosti dítěte, kdy dítě má svobodnou volbu. Aby nedošlo ke špatnému pochopení této formulace, nejedná se o volnost bez hranic, ale o možnost jednat svobodně a nabývat zkušenosti v rámci určitých mezích, které jsou pro děti velmi důležité.

 

Stejně tak jako Montessori pedagogika, tak i my preferujeme věkově různorodé skupiny dětí, ve kterých dochází k nejpřirozenějšímu vývoji, kdy se učí jeden od druhého. Dalším výrazem, který vystihuje Montessori pedagogiku je samostatnost. Řídíme se Montessori heslem „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Cesta Montessori pedagogiky je plná vzájemné blízkosti, úcty, pochopení a tolerance.